Δράση 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας του έργου Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών του ΑΠΘ